С 13.11.2020 открывается выставка «Мир, признательный Сталинграду»

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне открывается выставка «Мир, признательный Сталинграду», организованная совместно с с Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва»

Национальный исторический музей Республики Беларусь ГУ

Адрес: 220030 Минск, К. Маркса, 12

Тел. (+375-17) 3274322

Тел. (+375-17) 3274827

E-mail: histmuseum@tut.by


13 ноября в 17.00 в Национальном историческом музее Республики Беларусь открывается выставка «Мир, признательный Сталинграду», организованная совместно с Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва» в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

афиша выставки Мир, признательный Сталинграду Национального исторического музея Республики Беларусь

Музей-заповедник «Сталинградская битва» – уникальный комплекс памятников, посвященных военной истории России и, в частности, Сталинградской битве. В музейный комплекс входят семь объектов культурного наследия, среди которых – музей-панорама, построенный на месте высадки в 1942 году 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерал-полковника Александра Родимцева, Мамаев курган – ключевая позиция в обороне Сталинграда и 85-метровое изваяние «Родина-мать зовет!», ставшее символом Великой Победы.

Со времени окончания Сталинградской битвы и до наших дней не иссякает поток людей, отправляющихся с разных континентов отдать дань памяти защитникам города на Волге. Символом признания мировой общественностью героического подвига защитников и жителей города Сталинграда являются подарки от граждан и государственных деятелей разных стран, хранящиеся в фондах музея-заповедника «Сталинградская битва». Подарочный фонд насчитывает около семи тысяч предметов из 65 стран Европы, Америки, Азии, Африки. Это произведения искусства, грамоты и послания государственных и общественных деятелей, книги и альбомы, изделия декоративно-прикладного искусства, образцы национальной одежды, скатерти и салфетки, украшенные вышивкой, предметы из фарфора, фаянса и керамики.

Наряду с изделиями профессиональных мастеров в коллекции представлены вещи, с любовью выполненные простыми людьми. Все они – от высокохудожественных произведений до самых простых и непритязательных поделок неизвестных людей из далеких стран – обладают исторической и общественной ценностью. Предметы стали символами уважения и признания героического подвига Сталинграда.

На выставке будут экспонироваться подарки от Объединенной Арабской Республики, народов Франции, Великобритании, Бельгии, Польской Народной Республики, а также подарки Сталинграду от БССР и Республики Беларусь. Яркие экспонаты расскажут посетителям о том, что события Сталинградской битвы остаются в сердцах многих народов, которые принимали в ней участие, и память об этом объединила мир.

Национальный исторический музей Республики Беларусь

  • г. Минск, ул. Карла Маркса, 12
  • Ежедневно с 11.00 до 19.00
  • тел. (017) 374-83-22, 365-48-27
  • histmuseum.by

13 лістапада а 17-й гадзіне ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь адкрываецца выстава «Свет, удзячны Сталінграду», арганізаваная сумесна з Дзяржаўным гісторыка-мемарыяльным музеем-запаведнікам «Сталінградская бітва» ў рамках святкавання 75-годдзя Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.

афіша выставы Свет, удзячны Сталінграду Нацыянальнага гістарычнага музея Рэспублікі Беларусь

Музей-запаведнік «Сталінградская бітва» – унікальны комплекс помнікаў, прысвечаных ваеннай гісторыі Расііі, у прыватнасці, Сталінградскай бітве. У музейны комплекс уваходзяць сем аб’ектаў культурнай спадчыны, сярод якіх –музей-панарама, пабудаваны на месцы высадкі ў 1942 годзе 13-й гвардзейскай стралковай дывізіі генерал-палкоўніка Аляксандра Радзімцава, Мамаеў курган –ключавая пазіцыя ў абароне Сталінграда і 85-метровая скульптура «Радзіма-маці кліча!», што стала сімвалам Вялікай Перамогі.

З часу заканчэння Сталінградскай бітвы і да нашых дзён не змяншаецца паток людзей, якія з розных кантынентаў адпраўляюцца аддаць даніну памяці абаронцам горада на Волзе. Сімвалам прызнання сусветнай грамадскасцю гераічнага подзвігу абаронцаў і жыхароў горада Сталінграда з’яўляюцца падарункі ад грамадзян і дзяржаўных дзеячаў розных краін, што захоўваюцца ў фондах музея-запаведніка «Сталінградская бітва». Падарункавы фонд налічвае каля сямі тысяч прадметаў з 65 краін Еўропы, Амерыкі, Азіі, Афрыкі. Гэта творы мастацтва, граматы і пасланні дзяржаўных і грамадскіх дзеячаў, кнігі і альбомы, вырабы дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, узоры нацыянальнага адзення, абрусы і сурвэткі, аздобленыя вышыўкай, прадметы з фарфору, фаянсу і керамікі.

Нароўні з вырабамі прафесійных майстроў у калекцыі прадстаўлены рэчы, з любоўю выкананыя простымі людзьмі. Усе яны – ад высокамастацкіх твораў да самых простых і сціплых вырабаў невядомых людзей з далёкіх краін – валодаюць гістарычнай і грамадскай каштоўнасцю. Прадметы сталі сімваламі прызнання гераічнага подзвігу Сталінграда і павагі да яго.

На выставе будуць экспанавацца падарункі ад Аб’яднанай Арабскай Рэспублікі, народаў Францыі, Вялікабрытаніі, Бельгіі, Польскай Народнай Рэспублікі, а таксама падарункі Сталінграду ад БССР і Рэспублікі Беларусь. Яркія экспанаты раскажуць наведвальнікам аб тым, што падзеі Сталінградскай бітвы застаюцца ў сэрцах многіх народаў, якія прымалі ў ёй удзел, і памяць пра гэта аб’яднала свет.

Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь

  • г. Мінск, вул. Карла Маркса, 12
  • Штодня з 11.00 да 19.00
  • тэл. (017) 374-83-22, 365-48-27
  • histmuseum.by